top of page

اول بهمن  زاد روز "حكيم ابوالقاسم فردوسی طوسى"، شاعر و سخن سراى بزرگ ايرانى و سراينده شاهنامه  گرامى باد! 


     چو این نامور نامه آمد ببن                     زمن روی کشور شود پر سخن 
نمیرم از این پس که من زنده ام               که تخم سخن را پراکنده ام 
    هر آنکس که دارد هش و رای و دین         پس از مرگ بر من کند آفرین 

ابرمرد حماسى گيتى، فردوسى بزرگ 
به دانايى، خرد و انديشه ى داناى ايران زمين ايمان بياوريم . از سر فروتنى و سپاسگزارى سر بر استانش فرود آوريم ، نه به قدرت شير و شمشير و تبر و كمان و تفنگ اش كه هرگز نداشته است . بلكه به قلم اش، به خرد اش،  به دانش اش و به باورهاى هميشه بهارى و سبزگونه اش به ايران و فرزندان اين مرز و بوم فرخنده . 

محمدعلى اسلامى ندوشن
 

شاهنامه اثر حكيم ابوالقاسم فردوسى طوسى ، يكى از بزرگترين و برجسته ترين سروده هاى حماسى جهان و دستاورد سى سال تلاش اين سخن سراى نامدار ايرانى است .  

حكيم طوس با سرودن شاهنامه  نه تنها زبان پارسى را زنده و پايدار نگه داشت،  بلكه در جهت گيرى فرهنگ فارسى و بازتاب شكوهمند ان در ادبيات جهان نقشى مؤثر و تعيين كننده  داشته است.

در جهت فراهم اوردن زمينه آشنايى هر چه بيشتر با اين گنجينه ادبيات فارسى، خواندن اشعار شاهنامه  را يكى از اولين گامهاى آغازين قرار داده ايم.   
خوشحاليم كه شرايط اين مهم با كمك هموطن عزيز جناب آقاى فريد حامد فراهم امده است و ميتوانيم همزمان با اين روز خجسته و به ميمنت زادروز حكيم طوس نخستين برنامه از مجموعه برنامه هاى شاهنامه خوانى را خدمت دوستان ارائه نماييم. جا دارد در همينجا قدردانى و سپاس خود را از همكارى صميمانه جناب فريد خدمت شان تقديم نماييم.
 
با تشكر 
انجمن فرهنگى ايرانيان نوااسكوشيا

 شاهنامه خوانی با اجرای آقای فرید حامد 

فردوسی در جهان یک پدیده ی استثنایی است که توانسته در بیش از ۵۰۰۰ بیت زندگی فرهنگی و تاریخی یک قوم را به بیان آورد.
به جرات می توان گفت در تمام دنیا کتاب و اثر دیگری نیست که چنین گستردگی مفهوم را در خود جای داده باشد.
شاهنامه نه فقط یک اثر حماسی و اساطیریست بلکه تاریخ و داستان خلقت و تکامل بشریت است (به روایت اساطیر و آیین کهن ایرانی). 
بخش آغازین کتاب پس از نیایش آفریدگار که خود جای تامل و بررسی بسیار دارد شروع شده و شکل گیری تمدن از غارنشینی و پارینه سنگی تا آغاز عصر کشاورزی و دامپروری را در بر می گیرد.
حتی حماسه ایلیاد هومر که به قول غربی ها بزرگترین سروده حماسی است فقط به جنگ ده ساله یونانیان و تروا می پردازد و اوج داستان در ده روز شکل می گیرد، وای ابعاد شاهنامه فردوسی گستره ای به پهنای تاریخ بشریت دارد.

در یک سلسله برنامه های هفتگی که به همت انجمن فرهنگی ایرانیان نوا اسکوشیا برگزار می شود بر آن هستیم که این کتاب و اثر ارزنده را از ابتدا بخوانیم. به این امید که گامی کوچک در آشنایی و انس با شاهنامه برداریم.

انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان را چراغ راه خود می دانیم.

ديباچه شاهنامه- بخش اول 

Sh0001
00:00 / 13:15

ديباچه شاهنامه- بخش سوم 

Sh0003
00:00 / 10:40

بخش پنجم- پادشاهی هوشنگ

Sh0005
00:00 / 05:38

بخش هفتم - پادشاهی جمشید قسمت اول

Sh0007
00:00 / 18:03

بخش نهم - پادشاهی جمشید قسمت سوم

Sh0009
00:00 / 04:23

بخش دهم - ضحاک قسمت دوم

Sh0011
00:00 / 11:10

بخش دهم-ضحاک قسمت چهارم

Sh0013
00:00 / 10:02

بخش یازدهم-فریدون قسمت اول

Sh0015
00:00 / 16:21

بخش یازدهم-فریدون قسمت سوم

Sh0017
00:00 / 14:46

بخش یازدهم-فریدون قسمت پنجم

Sh0019
00:00 / 12:56

بخش یازدهم-فریدون قسمت هفتم

Sh0021
00:00 / 18:22

بخش یازدهم-فریدون قسمت  نهم

Sh0023
00:00 / 10:30

آغاز داستان زال-پادشاهی منوچهر- بخش اول

Sh0025
00:00 / 13:43

 داستان زال-پادشاهی منوچهر- بخش سوم

Sh0027
00:00 / 15:58

 داستان زال-پادشاهی منوچهر- بخش پنجم

Sh0029
00:00 / 09:25

 داستان زال-پادشاهی منوچهر- بخش هفتم

Sh0031
00:00 / 12:11

 داستان زال-پادشاهی منوچهر- بخش نهم

Sh0033
00:00 / 13:13

 داستان زال-پادشاهی منوچهر- بخش یازدهم

Sh0035
00:00 / 12:30

 داستان زال-پادشاهی منوچهر- بخش سیزدهم

Sh0037
00:00 / 05:17

 داستان زال-پادشاهی منوچهر- بخش پانزدهم

Sh0039
00:00 / 19:57

 داستان زال-پادشاهی منوچهر- بخش هفدهم 

Sh0041
00:00 / 09:38

ديباچه شاهنامه- بخش دوم

Sh0002
00:00 / 09:25

ديباچه شاهنامه- بخش چهارم 

Sh0004
00:00 / 10:40

بخش ششم - پادشاهی تهمورث

Sh0006
00:00 / 06:26

بخش هشتم - پادشاهی جمشید قسمت دوم

Sh0008
00:00 / 06:35

بخش دهم - ضحاک قسمت اول

Sh0010
00:00 / 15:13

بخش دهم-ضحاک قسمت سوم

Sh0012
00:00 / 13:42

بخش دهم-ضحاک قسمت پنجم

Sh0014
00:00 / 17:34

بخش یازدهم-فریدون قسمت دوم

Sh0016
00:00 / 22:41

بخش یازدهم-فریدون قسمت چهارم

Sh0018
00:00 / 11:09

بخش یازدهم-فریدون قسمت ششم

Sh0020
00:00 / 05:19

بخش یازدهم-فریدون قسمت هشتم

Sh0022
00:00 / 15:57

بخش یازدهم فریدون-قسمت دهم (پایان پادشاهی فریدون)

Sh0024
00:00 / 18:26

داستان زال - پادشاهی منوچهر بخش دوم

Sh0026
00:00 / 10:29

 داستان زال-پادشاهی منوچهر- بخش چهارم

Sh0028
00:00 / 08:56

 داستان زال-پادشاهی منوچهر- بخش ششم

Sh0030
00:00 / 11:10

 داستان زال-پادشاهی منوچهر- بخش هشتم

Sh0032
00:00 / 16:16

 داستان زال-پادشاهی منوچهر- بخش دهم

Sh0034
00:00 / 11:30

 داستان زال-پادشاهی منوچهر- بخش دوازدهم

Sh0036
00:00 / 17:27

 داستان زال-پادشاهی منوچهر- بخش چهاردهم

Sh0038
00:00 / 12:19

 داستان زال-پادشاهی منوچهر- بخش شانزدهم

Sh0040
00:00 / 06:56

 داستان زال-پادشاهی منوچهر- بخش هجدهم 

Sh0042
00:00 / 20:52

 داستان زال-پادشاهی منوچهر- بخش نوزدهم 

Sh0043
00:00 / 05:09

شاهنامه فردوسی جلد دوم بخش اول

Shahnameh-P2001
00:00 / 37:48

شاهنامه فردوسی جلد دوم بخش سوم

Shahnameh-P2003
00:00 / 30:14

شاهنامه فردوسی جلد دوم بخش پنجم

Shahnameh-P2005
00:00 / 32:19

شاهنامه فردوسی جلد دوم بخش هفتم

Shahnameh-P2007
00:00 / 28:19

شاهنامه فردوسی جلد دوم بخش نهم

Shahnameh-P2009
00:00 / 29:32

شاهنامه فردوسی جلد دوم بخش یازدهم

Shahnameh-P2011
00:00 / 29:07

شاهنامه فردوسی جلد دوم بخش سیزدهم

Shahnameh-P2013
00:00 / 34:37

شاهنامه فردوسی جلد دوم بخش دوم

Shahnameh-P2002
00:00 / 28:18

شاهنامه فردوسی جلد دوم بخش چهارم

Shahnameh-P2004
00:00 / 38:07

شاهنامه فردوسی جلد دوم بخش ششم

Shahnameh-P2006
00:00 / 30:58

شاهنامه فردوسی جلد دوم بخش هشتم

Shahnameh-P2008
00:00 / 32:55

شاهنامه فردوسی جلد دوم بخش دهم

Shahnameh-P2010
00:00 / 30:47

شاهنامه فردوسی جلد دوم بخش دوازدهم

Shahnameh-P2012
00:00 / 39:42

شاهنامه فردوسی جلد دوم بخش چهاردهم

Shahnameh-P2014
00:00 / 38:19

شاهنامه فردوسی جلد دوم  بخش پانزدهم (پایان جلد دوم)

Shahnameh-P2015
00:00 / 33:42
bottom of page